ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

އާ "ޑަޔަލަސިސް ސުއީޓް" އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ

ފުވައްމުލަކުގެ ސިއްޙީ ހާލަތާމެދު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒްގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަނީ

އިތުރު ހަ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ޓޯކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލަނީ

އެމްއެންބީސީއަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ 1.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ