އައިޖީއެމްއެޗުން ކީމޯ ފަރުވާ ދޭންފަށައިފި

"އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މެދުނުކެނޑި ބޭރުގެ ހަމަލާތައް ދަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަމުން – ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފޯކައިދޫއަށް ހޮނުއަޅާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ހަވީރު ނޫހަށް 35 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކޮށްފި

"ލެކްރެޑް" ގެ ނަމުގައި މަޝްރޫއެއް ލ އަތޮޅުގައި އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އޭސީސީގެ އެހީ ބޭނުން

ވޮލަންޓަރީ ޑިޕާރޗަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 1300އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ފުރައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ދެމަސް ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ