އިތުރު ހަ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ޓޯކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލަނީ

އެމްއެންބީސީއަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ 1.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ

ލ.ގަމުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ "މުހައްމަދު އަމީން ދީދީ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް" ކުރުން

ޓެލެތޯނުން އެއްކުރި1.9މިލިއަން ޑޮލަރު ޤަތަރު ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ދިވެހި މަސައްކަތް ތެރިން އެދެނީ މުސާރައިގެ ހަމަހަމަ ކަމެއް ޤާއިމް ވުމަށް

ސްރީލަންކާ ހައިކޮމިޝަން އޮފީސް ޤާއިމްކުރުމަށް މާލެއިން ބިމެއް ކަނޑައަޅައިފި