ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅެމުންދާ ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރު

އައިޖީއެމްއެޗު މަރާމާތުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފަށައިފި

ބައިބައިވުމުގެ ޚިޔާލަކަށް މި ފަސްގަނޑުން ޖާގަދެވިގެން ނުވާނެ - ޑރ.މުއިއްޒު

ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންނަކީ ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ޤައުމީ ޒިންމާއެއް

ހިއްކާ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ "ލޭންޑް ޔޫޒް" ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

މާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މުޅިން އާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ސިއްޚީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބަލާ މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ފެނަކައިން ގެންނަ އިންޖީނުތައް ރޯދަމަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާގައި ގެނެވޭނޭ

ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް 49 މަޝްރޫއެއް