އުނގޫފާރުގައި ވޮލަންޓިއަރ ޑޮކްޓަރު 70އަށްވުރެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ކުރި

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައި

ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހާސިލް ކުރާނެ ލަނޑުދަނޑިތައް އިޢުލާނު ކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖަޕާނުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ

ޝަރުއީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ މަގު ޗާޓެއް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހެދުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ-

ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުިތަކެއް ގެންނާނަން- އުމަރު

އެންމެ ފަޚުރުވެރީ ދީނާ ޤައުމަށްޓަކާ ނަފްސާއި ފުރާނަ ދޫކޮށްލެއްވި ސިފައިން