ސޫރިޔާގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ދިވެއްސެއް ގެނައުން

އާސަންދައިގެ އީ ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގެ ޚިދުމަތް އޭޑީކޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި

ކެމްޕޭންގައި ސްކޫލަކަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުން ޖޭއެސްސީއަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރު އައްޔަންކުރުން ފަސްކޮށްފި

އައްޑޫއިން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ 60 ބިދޭސީން މާލެއަށް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގެ މަޤާމު

އިންޑިޔާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީތަކުން މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނެއް ބޭނުނ

ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމަށް ގަވާރނިންގ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައްވައިފި