ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ %63އަށް ވުރެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ.

އަމީތާވް ބެނާރްޖީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

މި މަސްތެރޭގައި އާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލް ކޮށް ނިމޭނެ-

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގައި މީހުން ކުއްޔަށް އުޅޭތޯ ބަލަނީ

ކުޑަހުވަދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގި ޓްރެެއިނިންގ