މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު

މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލަނީ

ހުޅުމާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އަލުން ދޫކޮށްފި

ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް އަންހެނުންގެ ހައްގު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ

ޒަކާތުފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު 75 މިލިޔަނަށް އަރާ

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ނޮންލީތަލް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފި

ސަބްސިޑީއަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރ ކުރަނީ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލާކަށެއް ނޫން-

އާ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއިއެކު އެއަރޕޯޓުގެ ޖާގަ ތިން ގުނަ ބޮޑުކުރަނީ

މާލެ ހުޅުލެ، ބްރިޖްގެ ދެވަނަ ދިރާސާ އަންނަ މާރޗް މަހު ފަށަނީ