މުއްރަތުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

އައިހެވަން މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

ޢިޖްތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަން ޒުވާނުންނަށް،އަތްފޯރާ ވަރުގެ ނިޒާމަކަށް

ބިދޭސީއެއްގެ ބޮލަށް ވަކަރު ބެރިތަކެއް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

1000 ރުފިޔާގެ ނޫޓަކާއި 5ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

އޭ.ޑީ.ބީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް

އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވެއްޖެ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް، ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހު ނިންމާލެވޭނެ-

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި