ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 2 ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތް ކުރިކަން 14 ރިޕޯޓުން

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ގދ.ތިނަދޫގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށާނެ

ސިލްކް ރޯޑް ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ޕަކިސްތާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިއެރުން ލިބިއްޖެ

އަށާރަ ނުފުރޭ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކަށް ޕޮލިސް ލިއޭޒަން އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސައިފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަހްލުވެރިކުރުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޙަރަކާތެއް ނޮދަން އޭރިއާއިން

ދެ ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި