އައްޑޫސިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ހެއްދެވުމަށް 20.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރ އަދި ޅ އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލުން

ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

ވަޤުފު ބިންތަކުގައި އިމާރާތްތައް އެޅުއްވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވަނީ

ދީނީ ޢިލްމްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ފައްޓަވައިފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެ

މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ- ޕޮލިސް

"ބޯޑަރ ލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއަށްވެސް ކުށްވެރިން ވަދޭ"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ދެކޮޅުހަދަނީ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކުން