އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ 2016ގައި 7،000 ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވޭ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ހުއްދަ ދެއްވައިފި

ޑްރަގް ކޯޓަށް 2016 ގައި ހުށައެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރު

މަޖީދީމަގުގެ 4ވަނަ ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތް 21 ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ

2016- ސިވިލް ކޯޓަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް ޙާސިލްކުރެއްވުނު އަހަރެއް

ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އިޢުލާނުކުރަނީ

ނައިފަރު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ %75 ނިމިއްޖެ

"ހިރާސްފާސް"ގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ނުބެލިހުރި ތަންތަން ބެލުން

އީ.ސީ.އިން 2015ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅު