ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު 80 އިންސައްތަ ދަށަށް !

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މާލެއިން ތިނަދޫއަށް ގެންދާ 2 ޖަނަރޭޓަރު މާދަމާ ގެންދެވޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގދ. ތިނަދޫއަށް އިތުރު 2 ޖަނަރޭޓަރު މިއަދު ގެންދަނީ

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އެމްއެންޑީއެފަށް ފަޔަރ ވެހިކަލެއް

" އައު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ ފެންގަނޑު ތަޣައްޔަރެއް ނޫން "