ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރެއިނިންގއެއް ފަށައިފި

"ރަން އަހަރުތަކުގެ ޝަރަފުވެރިންނަކީ މިޖީލުގެ އިސްރަށްވެހިން"

"ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކުރި ގޮތުން ފެނުގެ އަގު ކުޑަކުރަން ދަތި"

7000 ފްލެޓް އެޅުމަށް ލޯން ގެރެންޓީއެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވަޒީރު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސްއެސްސީ އިމްތިޚާނުގެ ކަރުދާސްތައް ލީކެއް ނުވޭ- އެޑިއުކޭޝަން

އޮޑިޓް އޮފީހުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކާ ނިމިއްޖެ

ރޯކޮށްލީ ޕީޖީގެ ކާރުކޮޅުގައި، މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލާނަން