"ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތަކުން ދައްކާވާހަކަ ބަލައެއް ނުގަންނަން"

އާކްއާ ކުރުނބާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވަނީ

އެމްޑީއޭއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

މަސްއޮޑިގޭގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކޭޝް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ވައްކަންކުރި މީހެއް އަތުލައިގެންފި.

ވެލާތަކެއް ފަޅައިގެން ތެޔޮކުނޑި ހާނަން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޗްޑީއެފްސީ އިން ކަސްޓަމްސް ގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރަނީ

އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ރޯލު މުހިންމު

ދެ ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަހަރު ނިމޭނެ -އެމްއާރުޑީސީ