ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް 4 ސްކޮލަރޝިޕެއް ހުޅުވާލައިފި

ނޭވީ ފްލީޓް ރިވިއުއަށް މެޖަރ ޖެނަރަލް ޝިޔާމް އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ޖެހޭ އުމުރުފުރާ ހަގުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ އެއްވެސް ޙާލަތެއް ނެތް

ކޮރަޕްޝަނުން ގެެއްލިގެންދިޔަ ފައިސާތައް މިއަހަރު ހޯދަން ފަށާނަން

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މެދުފަންތީގެ 3,000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅަން ތައްޔާރުވަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގާބެހޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައިފި