މާލޭގެ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަނީ

ދެ ދޯނި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ބޮޑު މަގާއިއެކު އަތޮޅަށް އިތުރު ތަރައްޤީތަކެއް އަންނާނެ- ރައީސް

ހައްދުންމަތީ ބޮޑު މަގުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުވުން

ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގެތަކުގެ ބަދަލުގައި އަޅާ ގެތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިން އަވަދިނެތި

މާލޭގެ ގެއެއްގެމަތިން ވެއްޓި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ތިލަފުށީ ޖަލަށް ގައިދީން ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި