މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 2 ހޮސްޕިޓަލަކުން ޑައިލިސިސްގެހިދުމަތް

އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފާރމަސީ ހުޅުވައިފި

ހަމައެކަނި އަގުބޮޑުކުރުމަކުން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ-

އެގްޒާމް ކެންސަލްކުރީ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިނުވުމުން - އެމްއެމްސީ

ވ.އަތޮޅަށް އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ހަމަޖައްސަނީ

ކުއްލިހާލަތަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

މާބައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހެލްތު މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ނިމޭނެ - ހެލްތ