އަންނަ ޖޫންމަހު ޤައުމީ ޔުނިވަރސީޓީން ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ގުޑް ވިލް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި 5 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރަނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގައި 4 ކުލާސްރޫމް އެޅުމަށް ޖަޕާނުން އެހީދީފި

ކުޅިވަރު ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ދެއްވަނީ

ދިވެހިންނަށް ޗައިނާގައިހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހއ. އުތީމު ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރަނީ

1 2 ... 253 254 255 256 257 258 259 ... 287 288