ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ފޮނުވައިފި

ހަނިމާދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފަށަނީ

ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހަމަޖެހިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގައި މިއަހަރު ކިޔަވަން ފަށާނެ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މިއަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން

ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޤްރުއާން ކިޔަވައިދެނީ

1 2 ... 253 254 255 256 257 258 259 ... 281 282