ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބޭއްވި 4 ވަނަ ފިޝް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ 784 ދަރިވަރަކަށް ދަސްވެނި ކަމުގެ ސަނަދު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުން އައި.ސީ.ޓީގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީންކުރަނީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓީޗަރުންގެ 3 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

ޓީޗަރުންނަކީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓީޗަރުންގެ 3ވަނަ ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނު އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

2016އަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރސް ރިކުއަޔަރމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 ... 250 251 252 253 254 255 256 ... 267 268