ލެބޯރެޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރޭޑިއޯގްރަފީ ދާއިރާގެ 1100 ކޯހެއް

ބ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިސްލާމާއި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކެއް

ދެ ސްކޫލެއްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 14 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭ ތަޢުލީމު ލިބޭނެ

ދަރިވަރުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް އުމުރުން 18 އަހަރު ވަންދެން ބައްލަވަނީ

ދިވެހި އިސްލާމް މާއްދާގެ އެންމެ މަތީ ގްރޭޑަކަށް އޭ ސްޓަރ

5 މާއްދާއިން ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް 4 އިންސައްތަ މައްޗަށް

1 2 ... 250 251 252 253 254 255 256 ... 281 282