ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް ހޯދައިފި

111 ދިރާސާ ކަރުދާހާއެކު "ތެވެލި 2019" މަދާމާ ފަށަނީ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކޮށް މުހިންމު ޙައްލުތައް މިދަނީ ގެންނަމުން - ރައީސް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކާމިޔާބު މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރުމަށްފަހު 5 ވަނަ ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފަސްވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނާއި ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

އައިޔޫއެމް އިން ބޭއްވި ޢިލްމީ ކުރިއެރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 137 138