ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ މުޖްތަމައުގައި އުޅެން ދަންނަ ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން

96،000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ތައްޔާރު

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ 3 ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގެ ދަންފަޅިތަށް ކުރުކޮށް ގެންދަން އަންގައިފި

ފޮތްތަކާއި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވަން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފި

ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ވަޒީރުންގެ ކޮންފަރެންސްގައި ވަޒީރު ޑރ. ޝަފީޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ބަހުސްތަކުން ދަރިވަރުންގެ ފިކުރީ އުދަރެސް ތަނަވަސްކޮށްދޭ: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު

އަލަށް ރެކްރޫޓްކުރި 200 މުދައްރިސުންނާއެކު ލުޔެއް ލިބޭނެ: ވަޒީރު

"ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެން"

އުންމީދަކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް ދޮޅުމަސް ތެރޭ ފެށުން: ވަޒީރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 285 286