އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑް، ރާއްޖޭގެ 12 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އިންޖިނިއަރިންނާއި މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް 5 ސްކޮލަރޝިޕް ރާއްޖެއަށް ދީފި

ކޮޅުފުށީ ސްކޫލްގައި 8 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

ޓީޗަރުންނަކީ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ކްލިކް ކޮލެޖްގެ "ނެކްސްޓް ސްޓެޕް" އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ނުރަނގަޅު އާދަތަކުން ދުރުވެ، އަމާންކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ދައުރު ބޮޑު - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފޮތްތަކާއި ވައުޗަރު ލިބިއްޖެ، ބެލެނިވެރިންވެސް މިނިސްޓަރަށް ދިނީ އޭ ސްޓަރ

މެޑިސިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ދޭނަން - ހަޔރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 146 147