70،000 ދަރިވަރުންނާއެކު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މައި ކޮލެޖަށް

އިހަވަންދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ އާބާދީއަށް ބަލާ އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅާނަން - ނާއިބް ރައީސް

އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކުގައިވެސް ހިލޭ ޑިގްރީ ހެދޭނެ - މިނިސްޓަރ

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާއިރާގެ 3 ވައުދެއް ފުއްދައިފި

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލަރނިންގ ސެންޓަރެއް ފުވަމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ 4 ކޯހެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 107 108