ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަނަލް ފެއަރ ފަށައިފި

24ވަނަ ގްލޯނެޓް ފެއަރ މާދަމާ ފަށަނީ

ޤައުމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުގެންނަ ޖެހިއްޖެނަމަ ބަދަލު ގެންނާނެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީ

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންށިޕުން ފާހަގަވި ކުޅުންތެރިން 23 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގާނަން - ސެގާޓް

ޑީ.ޕީ.އީގެ ޑިރެކްޓަރކަމުން ޝަކީބު ދުރުކޮށް، އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސްކޫލްތަކުގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެހެން ފެން ފިލްޓަރ ބަހައްޓަނީ

އޭޕްރީލް މަހު މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުން ފަށަނީ

އައު މަންހަޖުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅި ވަޢުދުތައް ފުއްދައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118