ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޤްރުއާން ކިޔަވައިދެނީ

2016ގައި އިތުރު ސްކޫލް ތަކެއްގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ޓޮޕް އެޗީވަރސް އެވޯރޑްގެ މިންގަނޑު މުރާޖަޢާ ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަދުކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެންނާނެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 10 ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީތަޢުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕަނީޒް ލެންގުއޭޖް ސްޕީޗް ކޮންޓެސްޓެއް ބާއްވައިފި

1 2 ... 251 252 253 254 255 256 257 ... 278 279