ދިރާސީ އާއަހަރާއެކު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާއިމާރާތުގައި ކިޔެވޭނެ

އެވިޑް ކޮލެޖުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް 2 ސްކޮލަރޝިޕެއް ދީފި

އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލުތަކުން ފީއެއް ނުނަގާނެ

މައި ކޮލެޖްގެ ދަސްވެނިވުން

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިކަން ދެނީ

281 ފަރާތަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި އަންނަ އަހަރު އީ- ލާރނިންގ ފަށަނީ

ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 252 253 254 255 256 257 258 ... 278 279