މިއަހަރުގެ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސަށް 98 ކަރުދާހެއް

ތަމްރީނެއް ނެތް 634 މުދައްރިސުން ކިޔަވައިދޭ - މިނިސްޓަރ

ސްކޫލުތަކުގައި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދޭން 3 ތެރަޕިސްޓުން ގެންނަނީ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބައެއް ކްލާސްތަކަށް ހިސާބު ޓީޗަރަކު ނެތި، ހަމަސް ވެފައިވާކަމަށްބުނެ ފަތުރާފައިވަނީ ހަޤީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް - އެޑިއުކެޝަން

ސްކޫލްތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް 40 މަޝްރޫޢު

ސީއެޗްއެސްއީގައި 8 ބުރީގެ އައު ޢިމާރާތެއް ހަދަނީ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ކުރިއެރުވާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްއިން ސޮއިކޮށްފި

އައު މަންހަޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް 2 ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ރަނގަޅެއް ނޫން، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ޑރ.ޢައިޝަތު ޢަލީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 133 134