މިހާތަނަށް 1716 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: މިނިސްޓަރ

މަގޫދޫ ސްކޫލާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ރައީސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރެއްވި ޙާފިޒުންގެ ތެރޭގައި ރައީސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ލޯފަން 3 ޙާފިޒުން

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެކި ދަރަޖައިގައި 709 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ: ރައީސް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް އެމްޕީއެލްއިން ޚާއްސަ އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތުތަކެއް

ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާގޮތަށް 350އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޯލަރޝިޕް ދިވެހިންނަށް

ހއ.އަތޮޅު 9 ރަށެއްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން 15 މަޝްރޫޢު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 258 259