ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު އިތުރު 233 ބިދޭސީ މުދައްރިސުން ބޭނުންވޭ - އެޑިއުކޭޝަން

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމުގައި ބީއެމްއެލްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަމީނިއްޔާގެ އިސް ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ "ޢިލްމީ ގުލަޝަން" ބާއްވައިފި

ގޮއިދޫގެ ދަރިވަރުން ފެހެންދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދެއް ބަންނަނީ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯނު ސްކީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ބޭރަށް ކިޔަވަންދާ ބައެއް ކުދިންގެއަތުން މަކަރުން ފައިސާ އަތުލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑް، ރާއްޖޭގެ 12 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 146 147