އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ 8 ޖަހާއިރު

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 10ސްކޫލަކަށް މާލީ އެހީ ދީފި

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ހެޔޮމަގަށް ތަބާވާ ތަޙައްމަލުކުރެވޭ ޒުވާނުން ބޭނުންވޭ - ނާއިބު ރައީސް

ޕޮލިޓެކްނިކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް

އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެއްދުވަސްތެރޭ 62 ދަރިވަރުން ލޯނަށް އެދިއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސްއަކަށް އަޙްމަދު ޢަލީ

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަންވެސް، ލޯނު ދޫކުރާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 126 127