2016ގައި އިތުރު ސްކޫލް ތަކެއްގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ޓޮޕް އެޗީވަރސް އެވޯރޑްގެ މިންގަނޑު މުރާޖަޢާ ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަދުކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެންނާނެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 10 ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީތަޢުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕަނީޒް ލެންގުއޭޖް ސްޕީޗް ކޮންޓެސްޓެއް ބާއްވައިފި

ދިރާސީ އާއަހަރާއެކު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާއިމާރާތުގައި ކިޔެވޭނެ

އެވިޑް ކޮލެޖުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް 2 ސްކޮލަރޝިޕެއް ދީފި

1 2 ... 254 255 256 257 258 259 260 ... 281 282