މުދައްރިސުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ ކުރީ އަހަރުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު

ގްރޭޑް1،2،3ގެ ދަރިވަރުންގެ އިސްލާމް ދިވެހި ފޮތް ޗާޕްކުރަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް އަލުން މުރާޖާ ކުރަނީ

ޓީޗަރުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

މިރޭ ބާއްވަން އޮތް ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަފްލާ ކެންސަލް ވެއްޖެ

އަހްމަދިއްޔާގެ ކުރިއެރުމަކީ މައްޗަންގޮޅީ ރައްޔިތުންގެ މަަސައްކަތް