ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތާބެހޭ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މާރިޔަތު ހޯދައިފި

ބީޓެކް އޭލެވެލް- ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބީޓެކް އޭލެވެލް ފަށަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ސިއްޚީ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކަށް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ހިތަދޫ ސްކޫލުގައި 6 ކްލާސްރޫމްގެ ދެބުރި އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިންނަކީ ކޮބައިކަން ބަލަނީ !

ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް އަންނަ ޖޫން މަހު ފަށަނީ

1 2 ... 249 250 251 252 253 254 255 ... 281 282