'ނެޝަނަލް ހައި އެޗީވާރސް އެވޯޑް'ގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ގއ.އަތޮޅު އެންމެން ގުޅިގެން ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތް

ފިޝް ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންނަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް

ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ވިލިނގިލީ ކެމްޕަސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އޯލެވެލްއަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިރާސާތަކެއް ފަށައިފި

ކިޔަވާކުދިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ކުރުން މުހިންމު

އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ މަދުރަސާގެ 11 ކުލާހެއް ޑިޖިޓަލްކުރުމަށް ނިންމައިފި

1 2 ... 127 128 129 130 131 132 133 ... 165 166