ސްކޫލްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް 40 މަޝްރޫޢު، 236 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެމް.އައި ކޮލެޖުން 193 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ 9 ސްކޫލެއްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަނީ

މަތީ ސާނަވީ ނިންމި 16 ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި

މަތީ ސާނަވީ ނިންމާ ކުދިން ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ

އިންވިޖިލޭޓަރުން ތަމްރީން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

މައި ކޮލެޖްގެ 10ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރަށް ޚާއްޞަ ފެއާއެއް

ޓިވެޓުން ހިންގާ ކޯސްތައް ޑިޕްލޮމަރ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަކަށް ހަދަނީ

1 2 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 164 165