ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

2016އަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރސް ރިކުއަޔަރމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަތަރު ވަނަ ފިޝްކޭމްޕް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ފަށައިފި

ކިންޑަރ ޕްރީ ސްކޫލުން އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ އެއް ބާއްވައިފި

3 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި

އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތު ހިފަހައްޓައިދޭނެ ތަނަކަށް އެމް.އައި.ޔޫ ވާނެ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަޤާމް މާޔިޒަށް

ހއ އަތޮޅުގެ 2 މަދަރުސާއެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސީއެޗްއެސްއީގައި ހަތަރު ބުރީގެ ލެބޯޓްރީ އިމާރާތެއް ހަދަނީ

1 2 ... 129 130 131 132 133 134 135 ... 146 147