3 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި

އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތު ހިފަހައްޓައިދޭނެ ތަނަކަށް އެމް.އައި.ޔޫ ވާނެ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަޤާމް މާޔިޒަށް

ހއ އަތޮޅުގެ 2 މަދަރުސާއެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސީއެޗްއެސްއީގައި ހަތަރު ބުރީގެ ލެބޯޓްރީ އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ވަގުތީ އިމާރާތް ދެމަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އާރޓް އެގްޒެބިޝަން މިއަދު ހުޅުވައިފި

މަތީ ތައުލީމުދޭ އަމިއްލަ އިދާރާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބިލުގެ ޑްރާފްޓް

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމް ދޭން ފަށަނީ

1 2 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 142 143