މަތީ ތައުލީމުދޭ އަމިއްލަ އިދާރާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބިލުގެ ޑްރާފްޓް

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމް ދޭން ފަށަނީ

ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކޫލެއް ޔުނިވަސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

2014 ވަނަ އަހަރު ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަލްހާ

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ޢަރަބިއްޔާގެ ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަނީ

އާ މަންހަޖާއިއެކު ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ހދ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު

1 2 ... 130 131 132 133 134 135 136 ... 145 146