ލ.މާވަށު ސްކޫލްގައި ދެބުރި ޢިމާރާތެއް އަޅަން އެއްބަސްވެއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ޑީއެމްއެސް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

އެފް.އައި.އެސްގެ ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު 6 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތްކުރަނީ

"ސްކޫލްތައް ހިންގާނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން"

އައިސީސީއާރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްފި

ލަންކާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން 24 ސްކޮލަރޝިޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރުކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ކިޔެވުން ނިންމާލައިފި

1 2 ... 123 124 125 126 127 128 129 ... 164 165