ފުވައްމުލައް ތަޢުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ގުރައިދޫ ސްކޫލުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެއްވި 9 ކުލާސްރޫމް ހުޅުވުން

ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރެއްވުން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް

ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރަނީ

އައިޔޫއެމްގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުން

ގަދަދިހައެއްގެ ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 50000 ރުފިޔާ

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ފޯރަމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ލ އަތޮޅަށް

1 2 ... 121 122 123 124 125 126 127 ... 166 167