ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ވެއްޓި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ލަންކާއަށް ފޮނުވަނީ

މިއަހަރު 8 ސްކޫލެއްގައި އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޕްރޮގްރާމުފަށަނީ

ޤައުމީ މަންހަޖް ތަންފީޒް ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް ފެށިއްޖެ

ބޭރަށް ކިޔަވަންދާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލުތަކަށް ތައުލީމާއިބެހޭ ވަޒީރުގެ ހާއްސަ ޒިޔާރަތެއް

ކުއްލިއްޔާގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރާ ބަޔަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު ތ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

1 2 ... 121 122 123 124 125 126 127 ... 130 131