މިލަންދޫ ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި މިއަހަރު ނިމޭނެ- ކައުންސިލް

ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އޮނިގަނޑެއ

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަހާސް ސްކީމަކީ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށްވުރެ ރަނގަޅު ސްކީމެއް

އެއާރޕޯޓުން ފުރާ ބިދޭސީން އަތުން ނަގާ ސާރވިސްޗާޖު ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަރުމަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިސްލާމިކް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މިފަހަރު ރޯދައަށް އާ ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތަކެއް

އިޤްތިޞާދީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދުބާއީގެ ފަންނީ އެހީ

މާލެ، ހުޅުލެ ފެރީޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށި

1 2 ... 911 912 913 914 915 916 917 ... 935 936