ރާއްޖެ އަޑިއަށް ނުދާނެ ކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަދީބް

ޔަމަހާގެ ޕާރޓްސް ސެންޓަރެއް މާފުށީގައި ހުޅުވައިފި

އިޤްތިޞާދީ ބިލުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ނިމުމަކަށް

އީދިގަލި ކިޅީގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ މެޓީރިއަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އިތުރު ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަން

މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ ނަގަންފަށާނެ

އިންސާނުންގެ ވަގުވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވުމާއިބެހޭ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި

އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން މައުލޫމާތު ހަމަކުރާވަރު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ

1 2 ... 914 915 916 917 918 919 920 ... 954 955