ހެލްތު މިނިސްޓްރީން، އެސްޓީއޯއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

‏ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބުސާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީފުޑް އެންޑް ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ މިއަދު ފެށިއްޖެ

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވާލަނީ

އެފެސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި 7 ކޯހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމުގެ ދުވެލި ނަގައި ގަތުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް

ވާރކް ޕާރމިޓް ދޫކުރަންފެށުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ފޯމް ހުށައަޅަން ފަށައިިފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަންހެނުންނާ ޒުވާނުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުން ފުރުސަތު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ- މިނިސްޓަރ

1 2 ... 908 909 910 911 912 913 914 ... 935 936