ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވަނީ

އުރީދޫގެ ޙިއްސާ ވިއްކާނެ އަގުތައް އިޢުލާންކުރަނީ

އެމްއެމްއޭގެ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 224 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ

"ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު"

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 200މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި!

މިނިސްޓަރ ޒޮކްވާނާ ފެލިވަރު މަސް ކާރުޙާނާ ބައްލަވާލައްވައިފި

ފ.އަތޮޅު މަޝްރޫޢަކީ ސިއްރުން ކުރާކަމެއް ނޫން !

ހިންނަވަރުގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި