މާލޭގެ 2 ފިހާރައަކުން ސްޓެލްކޯގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ެބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި މި މަހުގެ 30ގައި ހަމަވާނ

ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މީހަކަށް 500 ޑޮލަރު ވިއްކަނީ

ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތައް ބާރުބޮޑު ގަޑިތަކުގައި އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަހަރެއް ތެރޭގައި %2.23 މައްޗަށް

އިންޑިޔާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢަމަލާތްތައް އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރ މަހު

ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރެއްވުމުގެ އުޞޫލު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި