ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ނިމިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ރަނގަޅު- އެމްއެމްއޭ

"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު"

އެމްޓީސީސީން ޚާއްޞަގޮތުން ކުރާ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

އެމްޓީޑީސީގެ ސާފު ފައިދާއަށް 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އެމްޓީސީސީން ޚާއްޞަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ މިރޭ

ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްދަ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ ކައްކާ ގޭހުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކާޑު ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުތައް ކަނޑައަޅުއްވައިފި