އެއާ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ހުޅުވަނީ

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާއާއެކު ފަށަނީ

ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ %15 އިތުރުވެއްޖެ

އެލައިޑުން މާލޭގައި އައު ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

އެސްއީޒެޑުން އަންނަ އަހަރު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ- މިނިސްޓަރ

އެމް.އައި.ބީން ބޭންކު ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ދިއްލީއަށް ދަތުރުތަައް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރަނީ