"ފިޝް-އެގްރި އެކްސްޕޯ 2015" ހުޅުވައިފި

އުރީދޫން ސެޓްލައިޓް ފޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ވ.ފެލިދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަންނަ މަހު ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރަނީ

ކެމްޕީނާ ފްރުއްޓީސް ޔޯގަޓްގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އަގު %43 އިތުރުވެއްޖެ

އެކްސްޕޯ 2015 އަށް ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް..!!

ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހި މާކެޓެއް