ސާއިހާ މުހައްމަދު

372 ލިޔުން

އަނިޔާވެގެން ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުން ސެރީނާ ވަކިވެއްޖެ

ޕާކުކޮށްފައިހުރި ސައިކަލްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ އައު ކްލާސްރޫމްތައް އެސްކޫލާއި ޙަވާލުކޮށްފި

އަރިދަފުސް ރޯގާފަދަ ބަލިތަކަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި އައު ޢިމާރާތެއް އަޅަނީ

"ސިނގިރޭޓު ގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަހަރަކު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ"

އީސިގިރޭޓާ، ޝީޝާ އަދި ވޭޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ފަށަނީ

ފައިނު ދަނޑުތަކުން ރަމަޟާންމަހު ރިކޯޑް ޢަދަދަކަށް ކަރާ ނެރެވޭނެ

"އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު ޢިމާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ނިމޭނެ"

ހުޅުމާލޭ 25 ބުރީގެ އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް މެލޭޝިޔާގައި ޤާއިމްކުރައްވަނީ

6 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ، 2 ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

3 ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ދިއްފުށީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ހއ.ތަކަންދޫ މިސްކިތް އަންނަމަހު ނިމޭނެ- މިނިސްޓްރީ

ބޭރުން ޙާފިޡުން ގެނައުމާބެހޭ އުޞޫލު ޢާއްމުކުރައްވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެކްސްރޭ ރޫމްތައް އިތުރުކުރަނީ

އިތުރު ޕާކިން ޒޯންތަކާއި ޕާކްތައް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19