ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3025 ލިޔުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަނީ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަށް: އަބްދުއްރަހީމް

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އޮޓޮޕްސީ ހަދަނީ

ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ފުރަތަމަ ބައިލެޓްރަލް ދަތުރުފުޅު އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް

ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންކަމުގެ މަޤާމަށް ހީނާ

މަގޫދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް ދެއްވީ އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލާނެކަމުގެ ޔަޤީކަން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ރަބީއުވިލާ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ރައީސް ވަޑައިގެން ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

މ. ރަބީއުވިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގައިފި

ރައްޔިތުންދޭ އެއްބާރުލުމާއެކު ކޮޅުމަޑުލަކީ ތަރައްޤީގެ ރާޑަރުގެ މެދަށް ގެނެވޭ އަތޮޅަކަށް ހެދޭނެ: ރައީސް

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދޮގެއްހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައެއް ނުލާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން އަންނަ މަހުގެ 10ގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ފައިބާ ނިމޭނެ: ރައީސް

އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމްގެ 6000 އެނދު ތަރައްޤީކުރަން ދާދި އަވަހަށް ފެށޭނެ: ރައީސް

ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ރާއްޖެއޮތީ އަމަލީގޮތުން މިނިވަންކަން ގެއްލިފައޮތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭނެ: ވަޒީރު

ސީޕްލޭން އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގައި ފުރަތަމަ ބަލިމީހާ ކުޑަހުވަދޫއިން މާލެއަށް

ކާށިދޫ އުތުރު އަވަށުގައި ހުރި ދޯނިތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދައި އަޅިއަށް

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ބާރު އިފްތިތާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގޯތީގެ ލިޔުމާއި ހަވާލުވާން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭން ނިންމައިފި

ހުރަވީ ދުވަސް، ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަތިވެރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ އާކުރާ ދުވަސް

"ރާއްޖެއިން އިސްރާއީލާއެކު ގުޅުން ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތެއްވެސް، މަޝްވަރާއެއްވެސް ނުކުރޭ"

ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން - ފުލުހުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152