ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

1192 ލިޔުން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލިބޭ މިންވަރަށް ބަލައިގެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތުތަކާއި އެކު ސިސިލްފަރުން އޭސީސީއަށް

ފުލުހުންގެ އިންޒާރު- "ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވަން އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން"

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ދެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމްތަކުގައި ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހަން ފަށައިފި

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އީސީން ފަށައިފި

ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އާރިފާއި އަދުރޭ ދެއްކީ ސިޔާސީ ވާހަކަ

ދެ ދިވެހިން ދޫނުކުރަނީ ބައެއް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ކްލިއަރެންސް ނުލިބިގެން - ސަފީރު

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މާފަންނު ގެއަކުން 1.6 ކިލޯ ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން ބާއްވާ މަޝްވަރާތައް އަންނަ ހޯމަދުވަހު

ސިސިލްފަރު މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ޝަރީޢަތަށް

އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޖަޕާނުގެ އެންބީކޭ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފި

ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކޯޓުތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދީފި

ޖޭއެސްސީއަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެބަހުރި - އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ

މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަސް ބަންދު

ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީންދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ޕްރޮފެސަރ އުގައިލަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 59 60