ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

1360 ލިޔުން

ކެމިކަލް ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމާގުޅޭ ޤާވާޢިދު އަންނަ ހޯމަދުވަހު ގެޒެޓްކުރަނީ

އދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެހީވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން، އޭ.އައި.އައި.ބީން ދީފި

ބީޔޫސީޖީން ރާއްޖޭގައި އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވެއްޖެނަމަ އިސްތިއުފާ ދޭނަން - ފައްޔާޟު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

2023 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ - ޤާސިމް

އަނިޔާކުރި 7 ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަން ސީޕީ ހުށައަޅައިފި

ރިޟްވާން ސީރިއާގައި މަރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކުރި އިންޓެލް ދެ ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ޕީއެސްއެމްގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފަ - ނާއިބު ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ބާނާ މަސް ށ. ކީކިމިނީއަށް ކިރުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ - ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްސަ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ - ރައީސް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް އުފައްދާ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަނީ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދެމުން ނުދޭ - ޔާމީން

މަޖުބޫރު ނުކޮށް ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ރޮނގަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބެލެނިވެރިން މަގުދައްކައިދިނުން މުހިންމު - ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68