ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

1263 ލިޔުން

ޑީއާރުޕީގެ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން އެޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް މެންބަރު ޖާބިރު ހަމަޖައްސައިފި

ސިފައިންގެ ބަޑިގުދަނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ފަޔާޟް ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ދެޙުކުމްވެސް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާނީ ތެދު މައުލޫމާތު - ބީއެމްއެލް

ހުސްވެފައިވާ ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރި އިސްލާޙް ރައީސް ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި

އައިއޯއައިޖީގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވާދަކުރި ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނެ ޝެޑިއުލެއް ޖޭއެސްސީން ތައްޔާރުކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހިމެނޭހެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަންބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ދަނީ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް - އީސީ

ނާއިބުރައީސް، ޔޫއެފާ އެސިސްޓް މުބާރާތް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އައިއޯއައިޖީގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވި ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރައީސްގެ ދެކަންބަލުން ބައްލަވައިލައްވައިފި

ނާއިބު ރައީސް، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢިއުލާންކޮށްފި

ތުހުމަތުކުރަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް - ޤާޟީ ޙަސަން ސަޢީދު

މިނިވަންކަމާއެކު ފަޚުރުވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން - ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ތެލަސީމިއާ ބަލި ތަހަންމަލް ކުރަމުންދިޔަ، ޒުވާން ފޮޓޯގްރާފަރު ނިޔާވެއްޖެ

މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައީ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް - އޭސީސީ

މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ކޮރަޕްޝަން ނުހުއްޓުވޭ ކަމަށްބުނެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 63 64