ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

1455 ލިޔުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިންޑިއާގެ ލޮކްސަބާއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާނަމަ އެކަން ސިއްރުނުކޮށް ޙިއްޞާކުރޭ - ރައީސް

މައްޗަންގޮޅީ ގެއެއްގެ ޓެރަސް މަތީގައި މީހަކު މަރުވެފައިއޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އަމާޒަކީ ޕީޖީ އޮފީހަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އިދާރާއަކަށް ހެދުން - ޝަމީމް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ތިން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު 60 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައިވޭ - ކްލެމެންސީ ބޯޑު

ދަރިވަރުންނަށް ކޯޑްކުރަން ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށް "ކޯޑް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް" އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ސްރީލަންކާގެ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލަންކާއަށް

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް އިތުރުކުރުމުގައި ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާ ބޮޑު - ޙިސާން

ނާއިބު ރައީސް ފަރުކޮޅުފުށި ބައްލަވާލައްވައިފި

ރާއްޖެއާއި ޔުނާން ޕޮރޮވިންސުގެ ސަރުކާރާދެމެދު އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު، ޢަބްދުއްރައޫފު ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަލިވެއިނދެ ވިހެއި މައްސަލާގައި 26 އަހަރުގެ އިސްމާއީލް ހައްމާދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ %70 ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފެންވަރު ޔަގީންކުރުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ނާއިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އިސްލާމް ދީނުގެ ތަޞައްވުރު ހުތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުން ދަރިން ސަލާމަތްކުރުމަކީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއް - ރައީސް

ވިލިމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ބައެއް ބައިތައް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތަޙްގީޤު ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގައެއްނެތް - ޙުސްނުއްސުޢޫދު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 72 73