މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބް ހޯދައިފި

1ވަނަ ޑިވިޜަންގެ އަންހެންބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން އޮފްއެފްސީއަށް

ޖެހިޖެހިގެން 4 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއުރޭޑިއަންޓުން ލީގް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޤައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިއޮންތި ހޯދައިފި

ޤައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިއޮންތި ދަތުރުކޮށްފި

ވޮލީ ލީގުގެ 2 ވަނަ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ޕޮލިސް ކުލަބަށް

ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލްއެއް ލިބިދާނެ

ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގައި މިފަހަރު 6 ޓީމް

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 ނައިފަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިޑިލް ސިޓީއަށް

އަޒްނީމްއާއި ހަލީމް އިންޑިޔާއަށް ފުރައިފި

ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބް ހޯދައިފި

އޭވީސީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަން ރިޔާޒުއަށް

ޤައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޕޮލިސް ކުލަބް ދަތުރުކޮށްފި

ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ލީގު އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ފަށަނީ

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުުގެ އެއްވަނަ އަލްޔާ އާއި ލޫތު އަށް

ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމްގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ފަށަނީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖެ ހޮންކޮންގ މެޗްގެ ޓިކެޓް ވިއްކުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް

1 އަހަރު ދުވަހުގެ ސްކޮލަޝިޕަކަށް މައިޝާ އިންޑިޔާއަށް ފުރައިފި.

ރާއްޖެއާއި ހޮންކޮންގ ވާދަކުރާ މެޗް ހަވީރަށް ބަދަލުކޮށްފި

1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49