އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ފާހަނގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް އެބަތިބި- މިރާ

ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭ ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް މަޖިލީހަށް

18ވަނަ ސާކް ސަމިޓަކީ ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބު ސަމިޓެއް- ހާރިޖީވަޒީރު

ކަނޑައެޅި ތާރީހްގެ ކުރިން ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާބު ތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ

ޝިހާމް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެ ނިޔާޒް މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ ގޭޓް ބޭނުންކުރަންފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީން، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުއާއި ބައްްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ

ގޮންޖެހުންތަކާދެކޮޅަށް ސާކުގެ ހުރިހާ ޤައުމެއް ތެދުވާން ވެއްޖެ

ސާކްގެ ޤައުމުތަކުން ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ

އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާތައް ރާއްޖެއިންވެސް ދަނީ ފެންނަމުން

އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދެވޭނެގޮތް ހަދަނީ

18ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ނޭޕާލުންވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް 15މިލިޔަން ޑޮލަރު

އެން.ސީ.އޭ އިން ޚާއްސަ ކުރެހުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އޭބީއޭގެ ބޯޑުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް އެންޑްރޫ ހީލީ

ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ނޭޕާލަށް ވަޑައިގެންފި

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި އަންނަ މަހު 23 މީހަކު އުމްރާއަށް