އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުން ވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 22000ގިނަ

ސާކްގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީގެ ސާޅީސް އެއްވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ވަގުފާބެހޭ ގާނޫނު ޑްރާފްޓް ކޮށް ނިމިއްޖެ

ގޮދަންފުށް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލުގެ ކޯސްތަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އައްޑޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުން ނިމުމުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

ލަގްޒަރީ ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް ހުވަފެންފުއްޓަށް ލިބިއްޖެ

މާދަމާ ޕާސްޕޯރޓް ދޫކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަސްނުޖެހޭ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ޗައިނާގެ ޑިފެންސް ޖެނެރަލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ހައްޖަށްދާ މީހުނަށް މައްކާއިން ބިމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް 5 މީހަކު ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުން އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނަގާނުލައި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މާރާމާރީއާ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލު ހިންގާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމަށް ހުށައެޅި އިސްލާހް ބަލައިގެންފި

ތުރުކީގެ ހުށައެޅުމަށް އެމެރިކާއާ އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން އިޖާބަނުދޭ

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ހޯދާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓަށްދޭ ސަބްސިޑީގެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ

މުސްޙަފް ޗާޕްކުރުމަށް އެހީވުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި