އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

އިސްރާޢީލްގެ އަމަލްތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރުހަމަނުޖެހުން ހިނގުންގާތް

ޒުވާނުންނަށް ވި ވައުދުތައް ފުއްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދީފި

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމު ހަ ފަރާތަކަށް ދީފި

ޅ.ނައިފަރު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރި މިންވަރު މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ދަށަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު މާލެއިން އަތުލައިގެންފި

ބަންދާ ދިމާކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވަގަށްނަގާފައިވާ ފޯނުތަކެއް ވިއްކަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވާ ފަރާތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް - ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގައި 58،683 ބިދޭސީން އުޅެމުންދާ ކަމަށް މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައިފި

ސަގާފަތާއި، އާދަކާދައާއި ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަށް ލޯބިކުރާ ދަރިވަރުން އުފެއްދެވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގަމު އެއާރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށަނީ

އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިއަހަރު އެއްހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދިއްޖެ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަންފަށައިފި

ހީނާމާގެ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ޕާކިންގ ޒޯން ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫން 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި