އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ފެށޭއަހަރު ގްރޭޑް1އަށް ވަންނަ ކުދިންގެ އަދަދު11 އިންސައްތަ އިތުރު

ކެރެލާއިން ދޫނީގެ ބާވަތްތައް ނުގެނައުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިސްލާމިކް މާކެޓްގެ އަގު ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު- ޑރ.ޝިހާމް

އާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ

ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް މެދުކެނޑިފައި

އަލަށް ވިޔަފާރި ކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

ރައީސް ފޮނުއްވި ދެ ނަމަށްވެސް ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފި

ސާކުގެ ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް

ނައިޓް މާކެޓް މިފެށޭ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 3އިން 12އަށް ބާއްވަނީ

އަމްނޯއާއި ޕީ.ޕީ.އެމް އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

އެމްއީއެސްގެ އިސްދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ޓާޓާއިން މާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

އެމްޕީއެލްއިން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފ

އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50އަހަރު ފުރެން ގާތްވެފައި

އަންނަ އަހަރު މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިގެން ދާނެ-

ލިންޓެލްއިން ހުޅުމާލޭގައި "ރެޕިއުޓް"ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް، ޢަރަބި ލީގުގެ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކާނޯގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ، ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އޯޓިސްޓިކް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ގުރުއާން ކްލާސްތަކެއް ފަށަނީ