އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

މިރެއާއި މާދަމާ ހެނދުނު 8:00ގައި 1 ގަޑިއިރަށް ފެންދޫކުރަނީ

ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ނުވައެއްޖަހާއިރު ފަށަނީ

އީސީއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޝަކީލްއާއި ސުލައިމާންގެ ނަން ފާސްކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 11 ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދީފި

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ރިޟުވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ 4ވަނަ މީހާވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ވޯޓަށް އަހަނީ

14 ކުއްޖަކަށް ބަނގްލަދޭޝްގައި އިންޓާންޝިޕް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ޕީޕީއެމްގެ ތާއީދު

ގައިދީން ބޭނުންކުރީ ގޮޅީގައި ހުރި ފަންކާއިން ހަދާފައިވާ ހަތިޔާރު

3 ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރ މަރާމާތުކުރަނީ

މުސްހަފް ޗާޕް ކުރުމަށް ދިރާގުން 20 ހާސް ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އިމަރޖެންސީ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ފްރޭމްވާރކެއް އެކުލަވާލަނީ

ހައްޖަށް ނުދެވުނު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުންކުރި ހަރަދު 9 މިލިޔަނަށް

އެމް.އެމް.އޭގެ ރިޒަރވް 554.41 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި

ލ.ގަމުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 3ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

މަފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންތަކެއް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް 7ދިވެއްސަކު ދިޔަކަމަށް ދައްކާ

ބްރިޖުގެ ޕްރީ ފީސިބިލިޓީ މަސައްކަތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

1 2 ... 135 136 137 138 139 140 141 ... 143 144