މަރިޔަމް ވަފާ

2782 ލިޔުން

އުކުޅަހުގައި އެކަނިވެސް ތަރައްޤީގެ 167 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 5 މަޝްރޫޢު

4 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި

ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގައި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހުން ތަމްރީންކުރަން ފެށޭނެ

ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތަކުން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް މާދަމާއިން ފެށިގެން ފުރުސަތު

ޤާސިމްގެ ޚަރަދުގައި ކިޔެވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ލޯނުތައް މާފްކޮށްދެއްވައިފި

ޑރ.ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލްގައި ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ސަރޖަރީގެ ދެވަނަ ބުރެއް

އއ.އުކުޅަހު މަގު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް

އޮމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ނިންމަނީ

ޞަލާހުއްދީން ސްކޫލާއެކު ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

އުކުޅަހު ބިންހިއްކުން ކުރިއަށްއޮތް 12 ދުވަސްތެރޭގައި ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މިއަދު 15:00ގެ ފަހުން ބްރިޖުން ދަތުރު ނުކުރޭ

އަމީނީ މަގުގެ ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ވަގުތީގޮތުން ހުޅުވާލައިފި

މިއަދާ މާދަމާވެސް އުދައަރާނެ، ސަމާލުވޭ!

ދިރާސީ އައު އަހަރު މާދަމާ ފަށަނީ؛ 84000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

އައްޑޫ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތާއެކު ޖާގައިގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ޙައްލުވާނެ: މޭޔަރ

ފުލުހުންގެ ނޫސަންދަ ޚިދުމަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

1 ޖެނުއަރީ 2024އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ވިއްކާ ސުޕާރީވެސް މަނާ

ތަރައްޤީގެ އެތައް މަޝްރޫޢުއަކާއެކު މިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް

ހައްޖުވެރިންގެ ފަހު ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 139 140