މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

އެންމެ ގިނައިން ހުށައަޅަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަޒީފާއަށް މީހުންނަގާ މައްސަލަތައް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙާލު ސީރިއަސް

އައްޑޫ ސިިޓީ ފެނުގެ މައްސަލަ މިއަދު ޙައްލުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފެނަކަ

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް: ދިރާސާ

ދޯދިޔާކޮށް ހިނގާފައިވާކަންކަން ބެލުމަށް އެތެރޭގެ އޮޑިޓެއް މިދަނީކުރަމުން: ފެނަކަ އެމްޑީ

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާއަށް ދިރާސީ ހެކީގެ މައްޗަށް އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ރައީސް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށްޓަވަނީ

ފެނަކައިގެ 1800އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްވަނީ ހަމަވެފައި

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އައިވީއެފްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިސާސް 700 މީޓަރާއި ހަމައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމަވައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި އެއްސަފެއްގައި ވާދަކުރާނެ

ތިނަދޫ ސިޓީގެ ޙައްލަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުން: އެލްޖީއޭ

ބަންދު ދުވަހަކަސް އެއްވެސް ވަގުތެއް ނަގާނުލާ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކަށް

ރިޔާސީ އައު ދައުރަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަވާއަރުވައިފި

ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 146 147