މަރިޔަމް ވަފާ

2789 ލިޔުން

އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ %50 ޑޮލަރުން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެޕެރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީގެ 87 މުވައްޒަފަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުމާލޭ ލިންކްރޯޑްގެ ބައެއް ބަންދުކުރަނީ

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ފަތުރުވެރިކަން ނެތް ހދ. ގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާ ގުޅިފައި

ލެޕްރޯސްކޯޕިކް ސާރޖަރީގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން

އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ: އީޔޫ މިޝަން

ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ތަޢުރީފް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރު 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަރައްޤީކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަވެގެންދަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް

މަކުނުދޫ ބިން ހިއްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ، 1އަހަރުން ނިންމާނެ

ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ވިލާގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އަގުތައް ހިފަހައްޓަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް: ޤާސިމް

ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ މީހުންނާއި ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ މީހުންގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ވާންޖެހޭ: ފަޒްނާ

ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭ އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކުގައި އާރުޓީއެލް ފަށައި، ހައިވޭލިންކުން ހުވަދުއާއި ހަމައަށް ގުޅާލައިފި

ޤާސިމް ކެމްޕެއިނަށް ހދ އަދި ށ އަތޮޅަށް

ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް، ބެލެނިވެރިންނާ މުދައްރިސުންނަށްވެސް ބޮޑު ލުޔެއް

ގަމު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 139 140