މަރިޔަމް ވަފާ

2426 ލިޔުން

މާލެއިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ނަގަންޖެހޭ 400 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްގަމު އުޅަނދު

އުނގޫފާރުގެ މެންޓަލް ހެލްތު ޔުނިޓާއެކު ރ.އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް އިތުރުކުރިއެރުން

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކާއެކު ގުރައިދޫއަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއެކު މޮނީޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ދިމާއަށް

ހިތްގައިމު އޯޕީޑީއާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

"ސުނާމީގެ ހިތްދަތިކަމުގެ ތެރެއިންވެސް ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް"

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއެރިޔަސް އިންސާނުންގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލެވޭކަށް ނޯންނާނެ: ފަޒްނާ

"ބަދަލުތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގެ ހުނަރު މުހިއްމު"

"މިހާރު ސްކޫލު ދޮށަށް އަޅުގަނޑު ދާކަމުގައިވާނަމަ ޢާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާނެ"

ދުނިޔެ އިނދަޖެހިފައި އޮތްވާ ގެނެސްދިން ތަރައްޤީ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ: ޝާހިދު

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮަށް ޚިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭ ފަދަ ދަރިންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތުކުރުން މުހިއްމު: ނައިބު ރައީސް

މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކަށް، ނަންބަރަކީ 1671

ފްލައިން ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު ޢިމާރާތް ހުޅުވުން، ސީޓީ ސްކޭނާއި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް

އައު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއިއެކު ދެކުނުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ޕިކްނިކް އައިލެންޑާއެކު ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ވައި ސާފު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރަނީ

އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ޑެންގީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ މިއަހަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 121 122